Ваљак

 

 

ВАЉАК

1.Површина правог ваљка је P= 112 π  cm ,a дужине полупречника основе и висине ваљка  су у односу 2:5.Одреди запремину датог ваљка.

2.Виснина ваљка је за 10 cm већа од полупречника основе,а површина ваљка је       144 π cm  .Израчунај дужине полупречника основе и висине датог  ваљка.

3.Површина  правог ваљка је  8 π  cm  ,а полупречник основе једнак је висини ваљка.Израчунај запремину датог ваљка.

4.Омотач ваљка има површину 72 π  cm  ,а обим основе је 12 π cm..Одреди површину и запремину датог ваљка.

5.Обим осног пресека правог ваљка је 20 cm,а површина тог пресека је 16 cm 2 .Израчунај површину и запремину датог ваљка.

 

 

Задаци из теме Полиедри

 

 

ЗАДАЦИ ЗА ЗАГРЕЈАВАЊЕ  

КВАДАР

1.Просторна дијагонала квадра има дужину D=21 cm,a дужине основних ивица се односе као  a:b:c=2:3:6.Израчунај површину квадра.

2.Обим основе квадра је 14 cm,ивица c=12 cm,а дужина просторне дијагонале је D=13 cm.Израчунај површину и запремину квадра.

3.Дужине основних ивица квадра се односе као а:b:c= 3:4:12,а дужина просторне дијагонале је D=26 cm. Израчунај површину и запремину квадра.

4.Основне ивице квадра су a=20 cm,b=15 cm.Дијагонални пресек ивицом c је квадрат.Одреди  површину и запремину квадра.

 1. Основне ивице квадра су a=3 cm,b=4 cm.Дијагонални пресек ивицом c је квадрат. Одреди дужину ивице c.
 2. Обим основе квадра је 42 cm. Дијагонални пресек квадра је квадрат површине 225 cm2 . Одреди површину и запремину квадра.

7.Површине страна квадра се односе као 3:6:10.Запремина датог квадра је 150 cm 3  .Одреди дужине основних ивица датог квадра.

О математици

Математика тражи рад,труд,упорност,самопрегор,истрајност,љубав према њој,челичну вољу и само један проценат способности и успех неће изостати.

Но,зар нас ово чуди?

Зар нас ово плаши?

Да ли је то само у математици?

Бетовен је свирао од своје четврте године и упорним радом у седамнаестој задивио свет!

План додатног рада од 1. до 4. разреда

ДОДАТНИ РАД

I разред

(30 часова годишње)

 1. Елементи математичке логике (6)

Искази и исказне формуле. Логичне операције, исказне формуле. Веза скуповних и логичких операција. Квантори. Основни логички закони. Доказ у математици; грешке у доказивању. Релације и графови.

 1. Елементарна тсорија бројева – одабрани задаци (6)

Дељивост, прости бројеви. Еуклидов алгоритам. Конгруенције. Диофантове једначине (линеарне).

 1. Полиноми (8)

Идентичне трансформације полинома, метод неодређених коефицијената. Дељивост полинома, Безуова теорема. Доказивање неједнакости.

 1. Рационални алгебарски изрази, једначине и неједначине (5)
 1. Апсолутна вредност броја и примене (4)

Једначине, неједначине и функције са апсолутним вредностима.

 1. Системи линеарних једначина и неједначина (5)

Системи линеарних једначина и неједначина с више непознатих, примене. Решавање проблема линеарног програмирања (геометријски приступ, појам о симплекс-методу).

 1. Равне геометријске фигуре (6)
 1. Одабрани доказни и рачунски задаци. Вектори н њихова примена.
 1. Једнакост многоуглова (4)

Разложива и допунска једнакост многоуглова. Бољаи-Гервинова теорема. Резање и састављање равних фигура – одабрани задаци.

 1. Геометријске конструкције у равни (8)

Разне методе решавања конструктивних задатака (примена изометријских трансформација, сличности, ГМТ и др.). Конструкције при ограничењима (само лењиром, само шестаром, недоступне тачке).

 1. Инверзија (4)
 1. Аполонијев проблем додира (4)

Десет Аполонијевих конструктивних задатака о додиру кружница.

 1. Елементи топологије (4)

Графови и неке њихове примене. Тополошке инваријанте. Род површи. Ојлерова формула и неке њене примене. Историјски осврт.

 

 1. Логички и комбинаторни задаци (5)

Разни начини решавања логичких задатака (укључујући и апарат исказне алгебре). Пребројавање коначних скупова.

 1. Одабрани задаци за такмичења из математике (6)

Задаци који су по свом садржају изван наведених тема.

II разред

(30 часова годишње)

 1. Квадратне једначине, функције н неједначине (4)

 

 1. Нелинеарне Диофантове једначине (4)

 

 1. Ирационални алгебарски изрази, једначине и неједначине (4)

 

 1. Експоненцијални и логаритамски изрази, једначине и неједначине (4)

 

 1. Проблеми екстремних вредности (6)

Елементарне алгебарске методе решавања проблема екстремних вредности. Решавање неких проблема геометријским конструкцијама. Изопериметријски проблем.

 1. Реални бројеви (4)

Разни приступи у заснивању реалних бројева, операције с реалним бројевима, приближна рачунања.

 1. Геометријске конструкције у простору (5)

Праве, равни и углови у простору. Паралелна, ортогонална и централна пројекција; перспектива. Приказивање просторних фигура цртежом у равни. Конструкције пресека тела.

 1. Одабрана поглавља тригонометрије (8)

Тригонометријски изрази, једначине и неједначине.

Примене тригонометрије (решавање троугла, у другим областима, у пракси).

 1. Логичко-комбинаторни и слични нестандардни задаци (4)

(нпр. Дирихлеов принцип, комбинаторна геометрија и др.).

 1. Рачуноводство (8)

Слободан избор садржаја.

 1. Одабрани задаци за математичка такмичења (5)

Задаци који су по свом садржају изван наведених тема.

III разред

(30 часова годишње)

 1. Полиедри, правилни полиедри; тетраедар (6)

Коса слика, пресеци и симетрија полиедра. Правилни полиедри. Разни задаци о тетраедру, Питагорина теорема у простору.

 1. Обртна тела. Комбинована тела (4)

 

 1. Математичка индукција. Низови (6)

Математичка индукција. Аритметички низ, геометријски низ. Гранична вредност низа. Неке сумационе формуле.

 1. Рекурентне формуле и неке њихове примене (4)

Задавање низа рекурентном формулом, Фибоначијев низ. Простије диференцне једначине.

 1. Разне примене вектора (4)

Примене вектора у геометрији, алгебри, тригонометрији и др.

 1. Метод координата. Функције и графици (8)

Координате на правој, Декартов координатни систем у равни, други координатни системи. Општа идеја координата. Трансформације координатних система, примене. Важније функције и њихови графици, рационална функција, функције с апсолутним вредностима. Графичко решавање једначина и неједначина, графичко решавање задатака линеарног програмирања. Примена метода координата на испитивање једначина и неједначина с параметрима. Формирање једначина геометријских места тачака у равни. Координатни метод у решавању геометријских задатака.

 1. Комплексни бројеви и полиноми (6)

Комплексни бројеви: операције, геометријска интерпретација, тригонометријски облик. Муаврова формула. Ојлерова формула. Полиноми с комплексним коефицијентима, основна теорема алгебре, Вијетове формуле. Неке примене комплексних бројева.

8.Системи једиачина и неједначина другог или вишег реда (4)

 

 1. Конусни пресецн (6)

Конусни пресеци: геометријски и аналитички приступ.

 1. Сферна геометрија (8)

Геометрија сфере. Тригонометрија сфере, површина сферног троугла. Примене у астрономији, картографији, навигацији и др.

 1. Математика у применама (4)

Разне примене математике (зависно од струке): грађевинарство, геодезија, електротехника, машинство, саобраћај, пољопривреда и шумарство, финансије и осигурање, уметност, итд,

 1. Логичко-комбинаторни задаци (4)

Разни нестандардни и „главоломни“ задаци (проблеми куглица, математичко-шаховске „главоломије“, разне математичке игре, криптографија и др.).

 1. Одабрани задаци за математичка такмичења (6)

Задаци који су по свом садржају изван наведених тема.

IV разред

(30 часова годишње)

 1. Математнчке структуре (4)

Бројеви и операције, општи појам операције; појам математичке структуре, примери. Групе геометријских трансформација. Појам о аксиоматском методу.

 1. Развој и врсте геометрија (4)

Постанак геометрије. Разне геометрије: еуклидске и нееуклидске геометрије, афина и пројективна геометрија.

 1. Кратак преглед историје математике (8)

 

 1. Функције у природи и техници (4)

Оптерећење и савијање греде, силе трења, радиоактивни распад материје, спуштање падобраном, атмосферски притисак и мерење висине барометром, количина горива за ракету, хармонијске осцилације, клатно, пригушене осцилације, плима и осека, спектрална анализа.

 1. Извод и интеграл (8)

Извод и примене извода. Интеграл и примене интеграла. Универзална формула (Симпсонова формула). Најпростије диференцијалне једначине и њихова веза са интегралом, геометријска интерпретација. Диференцијалне једначине у физици, техници и др.

 1. Непрекидност (4)

Непрекидне функције (геометријски и аналитички смисао). Примена на решавање једначина и неједначина. Непрекидна пресликавања, тополошка пресликавања.

 1. Нумеричке методе (5)

Израчунавање вредности израза; коначне разлике, примене. Одређивање приближних решења једначина: графичком методом итерације и др.

 1. Елементи комбинаторике и вероватноће (8)

Основна правила комбинаторике. Варијације, пермутације, комбинације. Биномни образац и неке његове примене. Вероватноћа и њено израчунавање, условна вероватноћа, геометријска вероватноћа. Бернулијева схема и др.

 1. Елементи теорије информација и основни кибернетике (5)

Информациони системи (зависно од струке).

 1. Математика у применама: елементи математичког моделирања (6)

Појам математичког модела. Линеарно и динамичко моделирање. Мрежно планирање. Емпиријски модели. Модели система масовног опслуживања. Моделирање диференцијалним једначинама (примери из праксе).

 1. Елементи теорије игара (4)

Појам игре и стратегије игре. Цена игре, матрица игре. Принцип минимакса. Основна теорема теорије игара. Примери.

 1. Одабрани задаци за математичка такмичења (4)

Задаци који су по свом садржају изван набројаних тема.

НАПОМЕНА: У сваком разреду треба обрадити 6-8 тема (по избору наставника), зависно од подручја рада и струке, односно програма наставе. Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати (смањити) за 1 или 2 часа.

За вреднице 3. разред

ЗА ПЧЕЛИЦЕ ВРЕДНИЦЕ

1.Ивице квадра стоје у размери   1:3:9 .Запремина квадра једнака је запремини коцке чија је просторна дијагонала  D= 3√3 cm.За колико се разликују површине ових тела?

2.Израчунати површину праве призме чија је основа ромб са оштрим углом α = 60 ⁰.Страница ромба има дужину а= √3 cm,а већи дијагонални пресек призме је квадрат.

3.Дијагонални пресек правилне 4 – стране пирамиде је једнакостранични троугао површине 14 √3 cm ².Израчунај површину и запремину дате пирамиде.

Трогодишње образовање машинске и грађевинске струке

Машинска и грађевинска струка ,трећи степен

ПРОГРАМ  М6

(3+3+2)

Трогодишње образовање

I разред

(3 часа недељно, 105 часова годишње)

 

Логика и скупови (9)

Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони закључивања. Основни математички појмови, дефиниција, аксиома, теорема, доказ. Декартов производ. Елементи комбинаторике (пребројавање коначних скупова): правило збира и правило производа.

Реални бројеви (5)

Преглед бројева, операције, поље  реалних бројева. Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница грешке, заокругљивање бројева).

 

Пропорционалност величина (8)

Размера и пропорција, пропорционалност величина (директна, обрнута, уопштење), примене (сразмерни рачун, рачун поделе и мешања). Процентни рачун, каматни рачун. Таблично и графичко приказивање стања, појава и процеса.

 

Увод у геометрију (8)

Тачка, права и раван. Односи припадања и распореда. Мећусобни положаји тачака, правих и равни.

Дуж, угао, диедар.

Нормалност правих и равни. Угао између праве и равни, угао између две равни.

Изометријске трансформације (21)

Подударност фигура, подударност троуглова, изометријска трансформација.

Вектор, једнакост вектора и операције са векторима, примене. Транслација.

Ротација.

Симетрија (осна, централна, раванска).

Примене изометријских трансформација у доказним и конструктивним задацима о троуглу, четвороуглу, многоуглу и кругу.

 

Рационални алгебарски изрази (14)

Полиноми и операције са њима, дељивост полинома. Растављање полинома на чиниоце. Важније неједнакости (доказивање).

Операције са рационалним алгебарским изразима (алгебарски разломци).

Линеарне једначине и неједначине. Линеарна функција (18)

Линеарне једначине са једном и више непознатих.

Еквивалентност и решавање линеарних једначина са једном непознатом.

Линеарна функција и њен график.

Систем линеарних једначина са две и три непознате (разне методе решавања).

Примена линеарних једначина и система линеарних једначина на решавање различитих проблема.

Линеарне неједначине са једном непознатом и њихово решавање. Неједначине облика (ах + b)(сх +d)< 0 (где је знак < могуће заменити било којим од следећих знакова >, ≥, ≤).

Хомотетија и сличност (10)

Размера и пропорционалност дужи. Талесова теорема и њена примене.

Хомотетија, хомотетија и сличност.

Сличност троуглова, примена код правоуглог троугла, Питагорина теорема. Примена сличности у решавању конструктивних и других задатака.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).

 

II разред

(3 часа недељно, 105 часова годишње)

Тригонометрија правоуглог троугла (8)

Тригонометријске функције оштрог угла; основне тригонометријске идентичности. Табеле вредности тригонометријских функција.

Решавање правоуглог троугла.

Степеновање и кореновање (17)

Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални запис броја у стандардном облику.

Функција у=хn  () и њен график.

Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основне операције са коренима.

Комплексни бројеви и основне операције са њима.

 

Квадратна једначина и квадратна функциjа (25)

Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање. Дискриминанта и природа решења квадратне једначине.

Вијетове формуле и њихове једноставније примене. Растављање квадратног тринома на линеарне чиниоце.

Квадратна функција и њен график, екстремна вредност.

Простије квадратне неједначине.

Простији системи једначина са две непознате који садрже квадратну једначину (квадратна и линеарна, две чисто квадратне једначине).

Простије ирационалне једначине.

Експоненцијална функција, логаритамска функцијa  (16)

Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, график). Једноставније експоненцијалне једначине.

Појам инверзне функције.

Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и њен график.

Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Декадни логаритми. Примене логаритама (геометрија, нумеричка математика, пракса).

Полиедри (16)

Полиедар, правилан полиедар.

Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.

Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде.

Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене пирамиде).

 

Обртна тела (11)

Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.

Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и запремина правог кружног ваљка, праве кружне купе и зарубљене кружне купе.

Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лопте, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).

III разред

(2 часа недељно, 64 часа годишње)

Тригонометријске функције (24)

Уопштење појма угла, мерење угла, радијан.

Тригонометријске функције ма ког угла, свођење на први квадрант, периодичност.

Графици основних тригонометријских функција. График функције облика  у=Аsin(ах+ b).

Адиционе теореме (без доказа) и неке њихове последице.

Једноставније тригонометријске једначине (sinах=b и сл.).

Синусна и косинусна теорема, решавање троугла.

Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, физици, пракси).

Аналитичка геометрија у равни  (21)

Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина троугла.

Права: разни облици једначине праве, угао између две праве, растојање тачке од праве. Линеарне неједначине са две непознате и њихови системи (графичка интерпретација).

Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, парабола (једначина, однос праве и криве линије другог реда, тангента).

Низови (7)

Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.

Аритметички низ. Геометријски низ.

Неке примене низова.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).

Напомена

Занати машинске струке у првом и другом разреду имају 111 часова годишње,тако да се тих 6 часова распореди по темама,по потреби.

Званични планови Министарства просвете за грађевинску и електротехничку струку,четврти степен

МАТЕМАТИКА

Циљ и задаци

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа на свет, решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и  развијање личности ученика.

Задаци наставе математике су да ученици:

 • развијају логичко и апстрактно мишљење;
 • развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика;
 • развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
 • разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и трансформације;
 • разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену;
 • развијају способности сагледавања струковних проблема и њиховог математичког моделовања и решавања;
 • развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду, креативност и формирају систем вредности;
 • развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад;
 • стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других предмета;
 • унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе;
 • формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења;
 • буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама струке и друштва;
 • унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу.

М13 (4+4+4+4=16) – за четворогодишње образовање у подручјима рада: електротехника (сви образовни профили), геодезија и грађевинарство (грађевински техничари за: високоградњу, нискоградњу, хидроградњу,  лабораторијска испитивања); геологија, рударство и металургија (сви образовни профили у рударству); машинство н обрада метала (машински техничар, техничар за компјутерско управљање, техничар хидраулике и пнеуматике, машински техничар мерне и регулационе технике, ваздухопловни машински техничар); хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили осим графичарских);

Четворогодишње образовање

M13

I разред

(4 часа недељно, 140 часова годишње)

 

Логика и скупови (14)

Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони закључивања. Основни математички појмови, дефиниција, аксиома, теорема, доказ.

Декартов производ, релације и функције. Елементи комбинаторике – пребројавање коначних скупова (правило збира и правило производа).

 

Реални бројеви (9)

Преглед бројева, операције, поље реалних бројева.

Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница грешке, заокругљивање бројева; основне операције са приближним вредностима).

Пропорционалносг величина (10)

Размера и пропорција, пропорционалност величина (директна, обрнута, уопштење), примене (сразмерни рачун, рачун поделе и мешања).

Процентни рачун, каматни рачун.

Таблично и графичко приказивале стања, појава и процеса.

Увод у геометрију (12)

Тачка, права и раван. Односи припадања и распореда. Међусобни положаји тачака, правих и равни.

Дуж, угао, диедар.

Нормалност правих и равни. Угао између праве и равни, угао између две равни.

Изометријске трансформације (28)

Подударност фигура, подударност троуглова, изометријска трансформација.

Вектор, једнакост вектора и операције са векторима, примене. Транслација.

Ротација.

Симетрија (осна, централна, раванска).

Примене изометријских трансформација у доказним и конструктивним задацима о троуглу, четвороуглу, многоуглу и кругу.

Рационални алгебарски изрази (16)

Полиноми и операције са њима, дељивост полинома. Растављање полинома на чиниоце. Важније неједнакости (доказивање).

Операције са рационалним алгебарским изразима (алгебарски разломци).

Линеарне једначине и неједначине.

Линеарна функција (16)

Линеарне једначине са једном и више непознатих.

Еквивалентност и решавање линеарних једначина са једном непознатом.

Линеарна функција и њен график.

Систем линеарних једначина са две и три непознате (разне методе решавања).

Примена линеарних једначина на решавање различитих проблема.

Линеарне неједначине са једном непознатом и њихово решавање. Неједначине облика (ах+b)(сх +d)< 0 (где је знак < могуће заменити било којим од следећих знакова >, ≥, ≤).

Хомотетија и сличност (14)

Размера и пропорционалност дужи. Талесова теорема и њене примене.

Хомотетија, хомотетија и сличност.

Сличност троуглова, примена код правоуглог троугла, Питагорина теорема. Примена сличности у решавању конструктивних и других задатака.

Тригонометрија правоуглог троугла (9)

Тригонометријске функције оштрог угла. Основне тригонометријске идентичности.

Решавање правоуглог троугла.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).

 

II разред

(4 часа недељно, 140 часова годишње)

Степеновање и кореновање (26)

Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални запис броја у стандардном облику.

Функција у=хn  (п N) и њен график.

Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основне операције са коренима.

Комплексни бројеви и основне операције са њима.

Квадратна једначина и квадратна функција (36)

Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање. Природа решења квадратне једначине (дискриминанта).

Вијетове формуле, растављање квадратног тринома на линеарне чиниоце, примене.

Неке једначине које се своде на квадратне.

Квадратна функција и њен график, екстремна вредност.

Квадратне неједначине.

Простији системи једначина са две непознате које садрже квадратну једначину (квадратна и линеарна, две чисто квадратне), са графичком интерпретацијом.

Простије ирационалне једначине.

Тригонометријске функције (42)

Уопштење појма угла, мерења угла, радијан.

Тригонометријске функције ма ког угла, вредности тригонометријских функција ма ког угла, свођење на први квадрант, периодичност.

Графици основних тригонометријских функција. Графици функција облика y=Asin(ax+b) y=Acos(ax+b).

Адиционе теореме. Трансформације тригонометријских израза (тригонометријских функција двоструких углова и полууглова, трансформације збира и разлике тригонометријских функција у производ и обрнуто).

Тригонометријске једначине и једноставније неједначине.

Синусна и косинусна теорема, решавање троугла.

Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, физици, пракси).

Експоненцијална функција, логаритамска функција (24)

Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, график). Једноставније експоненцијалне једначине и неједначине.

Појам инверзне функције.

Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и њен график.

Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Декадни логаритми. Примене логаритама (геометрија, нумеричка математика, пракса).

Једноставније логаритамске једначине.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).

 

 

III разред

(4 часа недељно, 140 часова годишње)

Полиедри (20)

Рогаљ, триедар. Полиедар, Ојлерова теорема, правилни полиедри.

Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.

Површина полиедра. Површина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде.

Запремина полиедра, запремина квадра, Кавалијеријев принцип. Запремина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде.

Обртна тела (15)

Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.

Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и запремина правог кружног ваљка, праве кружне купе и зарубљене кружне купе.

Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лопте, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.

Уписана и описана сфера полиедра, правог ваљка и купе.

Вектори (14)

Правоугли координатни систем у простору, пројекције вектора, координате вектора.

Скаларни, векторски и мешовити производ вектора. Неке примене вектора.

Аналитичка геометрија у равни (40)

Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери.

Површина троугла.

Права: разни облици једначине праве, угао између две праве, растојање тачке од праве.

Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, парабола (једначине, међусобни односи праве и кривих другог реда, услов додира, тангента и заједничка својства).

Елементи линеарне алгебре и линеарног програмирања (14)

Системи линеарних једначина. Гаусов поступак.

Линеарна неједначина са две непознате и систем линеарних неједначина са две непознате (уз графичку интерпретацију).

Појам линеарног програмирања, примери (транспортни проблем и др.). Решавање проблема линеарног програмирања: екстремна вредност израза Ах+Ву+С на конвексном полигону (геометријски приступ).

Математичка индукција. Низови (20)

Математичка индукција и неке њене примене.

Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.

Аритметички низ. Геометријски низ.

Неке примене низова.

Комплексни бројеви (5)

Тригонометријски облик комплексног броја, Моаврова формула. Неке примене комплексних бројева.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).

IV разред

(4 часа недељно, 128 часова годишње)

Функције (28)

Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљиве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, периодичност). Сложена функција (појам и једноставнији примери).

Преглед елементарних функција.

Гранична вредност и непрекидност функције (геометријски смисао). Асимптоте.

Извод функције (26)

Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и брзине). Основне теореме о изводу, изводи елементарних функција.

Диференцијал и његова примена код апроксимација функццја.

Испитивање функција (уз примену извода), график функције.

Интеграл (22)

Неодређени интеграл. Основна правила о интегралу, табела основних интеграла, интеграли неких елементарних функција.

Метод замене, метод парцијалне интеграције.

Најједноставнији примери диференцијалних једначина: y´=f(x)g(y), y´´=C, y´´= -k2 y

Одређени интеграл, Њутн-Лајбницова формула (без доказа).

Примене одређеног интеграла (ректификација, квадратура, кубатура).

Комбинаторика (12)

Основна правила. Варијације, пермутације; комбинације (без понављања).

Биномни образац.

 

Вероватноћа и статистика (28)

Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и независност. Случајне величине. Биномна, Пуасонова и нормална расподела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје и узорак.

Прикупљање, сређивање и приказивање података. Појам оцене параметара. Оцене вероватаоће, средње вредности и дисперзије. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (12).

Напомена

У првом разреду електротехничке струке,четвртог степена, ради се 148 часова ,уместо 140,у другом разреду,такође 148 часова,а у трећем 140 и четвртом 124 часа годишње.

У првом ,другом и трећем разреду грађевинске струке се ради 140 часпва годишње,а у четвртом 136 часова.

Теме су исте,само прилагодити број часова броју радних недеља.

 

 

 

 

Стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања МАТЕМАТИКА

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета
МАТЕМАТИКА
Београд, 2013

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013
Општа предметна компетенција
Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је математичким знањима и концептима и критички анализира мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност критичког, формалног и апстрактног мишљења, као и дедуктивно и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је способност математичке комуникације и позитивне ставове према математици и науци уопште. Ученик примењује математичка знања и вештине за решавање проблема из природних и друштвених наука и свакодневног живота , као и у професионалној сфери. Оспособљен је да стечена знања и вештине користи у даљем школовању.
Основни ниво
Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене појаве. На основу непосредних информација ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке и директно примењује одговарајуће математичке методе за решавање проблема. Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у окружењу. Процењује могућности и ризике у једноставним свакодневним ситуацијама. Ученик користи основне математичке записе и симболе за саопштавање решења проблема и тумачи их у реалном контексту.
Средњи ниво
Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве. Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних информација, решава проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи информације из различитих извора, бира критеријуме за селекцију података и преводи их из једног облика у други. Анализира податке, дискутује и тумачи добијене резултате и користи их у процесу доношења одлука. Ученик просторно резонује (представља податке о просторном распореду објеката сликом или на менталном плану).
Напредни ниво
Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и друштвене појаве. Разуме математички језик и користи га за јасно и прецизно аргументовање својих ставова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на математички језик и решава их. Користи индукцију, аналогију, дедукцију и правила математичке логике у решавању математичких проблема и извођењу закључака. Користи методе и технике решавања проблема, учења и откривања која су базирана на знању и искуству за постављање хипотеза и извођење закључака.

Специфична предметна компетенција: МАТЕМАТИКА
Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко знање и резоновање, Примена математичких знања и вештина на решавање проблема и Математичка комуникација.
Основни ниво
Домен 1. Математичко знање и резоновање Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе (повезаност, зависност, узрочност) података, појава и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препознаје их у свакодневном животу.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно дати. Израчунава и процењује растојања, обиме, површине и запремине објеката у равни и простору. Израчунава вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси финансијске одлуке на основу израчунавања прихода, расхода и добити. .
Домен 3. Математичка комуникација Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и графичких репрезентација и разуме захтеве једноставнијих математичких задатака. Саопштава решења проблема користећи математички језик на разне начине (у усменом, писаном или другом облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. Тумачи изјаве саопштене математичким језиком у реалном контексту.
Средњи ниво
Домен 1. Математичко знање и резоновање Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних информација. Бира критеријуме зa селекцију и трансформацију података у односу на модел који се примењује. Бира математичке концепте за описивање природних и друштвених појава. Представља сликом геометријске објекте, упоређује карактеристике и уочава њихове међусобне односе.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира оптималне опције у животним и професионалним ситуацијама користећи алгебарске, геометријске и аналитичке методе. Уме да примени математичка знања у финансијским проблемима. Анализира податке користећи статистичке методе.
Домен 3. Математичка комуникација Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира информације из различитих извора и одговарајуће математичке појмове и симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о резултатима добијеним применом математичких модела. Преводи математичке формулације на свакодневни језик и обратно.

Напредни ниво
Домен 1. Математичко знање и резоновање Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању математичких тврђења и у анализирању математичких проблема. Користи законе математичке логике и одговарајуће математичке теорије за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних математичким језиком. На основу података добијених личним истраживањем или на други начин формулише питања и хипотезе.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и друштвених појава. Бира и развија оптималне стратегије за решавање проблема
Домен 3. Математичка комуникација Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме захтеве сложених математичких проблема. Може да дискутује о озбиљним математичким проблемима.

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај општег средњег образовања за предмет Математика садржe стандарде постигнућа за области: Алгебра, Геометрија, Низови, функције, изводи и интеграли и Комбинаторика, вероватноћа, статистика и финансијска математика. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа.
Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу у свакој области.
1. Област АЛГЕБРА
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи их из једног записа у други.

2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер.

2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама.

2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе.

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине.

2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са две непознате.

2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их .
2. Област ГЕОМЕТРИЈА
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, транслације и ротације у равни.

2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле.

2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле.

2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни.

2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда.

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их.

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције.
3. Област НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ И ИНТЕГРАЛИ
2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,…), израчунава чланове који недостају, као и суму коначног броја чланова низа.

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и тригонометријских функција синуса и косинуса.
Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013
2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у реалном контексту).

2.МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, примењује и приближно израчунава брзину промене помоћу прираштаја.*
4. Област КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним ситуацијама.

2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању једноставних практичних проблема.

2.МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће и израчунава вероватноће догађаја у једноставним ситуацијама.

2.МА.1.4.4. Графички представља податке у облику дијаграма и табела, анализира податке и њихову расподелу.

2.МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод.*

2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука.
Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области.
1. Област АЛГЕБРА
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други.

2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције са комплексним бројевима.

2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер.

2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку.

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе.

2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне функције .

2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине.

2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате.

2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно поретка и еквиваленције).
2. Област ГЕОМЕТРИЈА
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, метричка својства и распоред геометријских објеката.

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема.
Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама.
3. Област НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ И ИНТЕГРАЛИ
2.МА.2.3.1. Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа, примењује математичку индукцију и израз за суму бесконачног геометријског низа у једноставним случајевима. 2.МА.2.3.2. Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима.

2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних оса.

2.МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна својства функција (област дефинисаности, периодичност, парност, монотоност, …).

2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција. 2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.* 2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције.

2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама.
4. Област КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
2.МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих избора или начина).

2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун.

2.МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине и израчунава очекивану вредност, стандардно одступање и дисперзију(варијансу).*

2.МА.2.4.4. Разуме значај вероватноће у тумачењу статистичких података.*

2.МА.2.4.5. Израчунава мере варијабилности и одступања од познатих расподела..*

2.МА.2.4.6. Примењује математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. *
Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области.
1. Област АЛГЕБРА
2.МА.3.1.1. Комплексне бројеве представља у тригонометријском и експоненцијалном облику и рачуна вредност израза са комплексним бројевима.

2.MA.3.1.2. Израчунава вредност израза користећи својства операција и функција.

2.MA.3.1.3. Трансформише алгебарске изразе, доказује једнакости и неједнакости.

2.МА.3.1.4. Решава једначине са параметрима.

2.МА.3.1.5. Решава неједначине користећи основна својства елементарних функција.

2.МА.3.1.6. Решава системе линеарних једначина са и без параметара и једноставне системе нелинеарних једначина.

2. Област ГЕОМЕТРИЈА
2.МА.3.2.1. Примењује основне теореме планиметрије и њихове последице у решавању проблема и у доказивању геометријских тврђења.

2.МА.3.2.2. Решава геометријске проблеме и доноси закључке користећи изометријске трансформације у равни и простору.

2.МА.3.2.3. Решава проблеме користећи једначине кривих другог реда и њихових тангенти у координатом систему.

2.МА.3.2.4. Примењује рачун са векторима (скаларни и векторски производ …).

2.МА.3.2.5. Примењује тригонометријске функције у проблемима.
3. Област НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ И ИНТЕГРАЛИ
2.МА.3.3.1. Примењује математичку индукцију, аритметички и геометријски низ и израз за суму бесконачног геометријског низа у проблемским ситуацијама.

2.МА.3.3.2. Израчунава граничну вредност низа, анализира и интерпретира понашање низа података, изводи и интерпретира закључке.

2.МА.3.3.3. Користи елементарне функције за решавање проблема.*

2.МА.3.3.4. Израчунава граничне вредности функција и решава проблеме користећи својства непрекидности функција.

2.МА.3.3.5. Решава проблеме и доноси закључке анализирајући функције користећи диференцијални рачун.

2.МА.3.3.6. Решава проблеме применом интегралног рачуна (површине равних фигура, запремине тела, дужине кривих, функција расподеле и својства случајних променљивих).
4. Област КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА
2.МА.3.4.1. Решава сложеније комбинаторне проблеме.

2.МА.3.4.2. Решава проблеме и доноси закључке у ситуацијама неизвесности користећи методе вероватноће и статистике.*

2.МА.3.4.3. Зна појам функције расподеле, појам непрекидне случајне величине и нормалне расподеле.

2.МА.3.4.4. Користи методе вероватноће и статистике у финансијама. *
Стандарди означени са * нису тестирани јер важећи наставни програми не обухватају садржаје и теме на које се ови стандарди постигнућа односе.

Хипатија математичарка

HIPATIJA IZ ALEKSANDRIJE
Υπατία

Iako se smatra da matematičari moraju biti muškarci, gledano kroz istoriju bilo je mnogo matematičarki koje su doprinele jednako kao i njihove muške kolege. Njihova imena su možda zaboravljena, ali njihovi doprinosi matematici nisu.
U Aleksandriji živela je Hipatija, ćerka Teona, koji je smatran najučenijim čovekom u Aleksandriji. Ona je prva žena za koju se sa sigurnošću može reći da je dala značajan doprinos razvoju matematike i o kojoj imamo neko biografsko znanje ili znanje o njenoj matematici. Iako nam je na raspolaganju značajna količina materijala o njoj dosta toga je nesigurno, izmišljeno ili jednostavno pogrešno, tako da je teško znati tačno na čemu je radila, mada postoje neki specifični istorijski dokazi o njenoj matematici i izveštaji o njenoj užasnoj smrti. Najstariji zapisi dolaze od Suda Leksikona ili iz zapisa rane Hrišćanske Crkve, kao i sačuvanih pisama njenog učenika, Sinezisa iz Kirene.
Mnogobrojni autori su pretvorili priču o Hipatiji u legendu o prekrasnoj mladoj paganki, naučnici koju su ubili hrišćanski kaluđeri u Aleksandriji. Neki pisci, govore o njoj kao o duhu Platona u telu Afrodite i o tome da se odmah posle njene smrti na Evropu spustilo mračno doba.
Bavila se matematikom, astronomijom i filozofijom. Poznato je da je napisala opširne komentare čuvene Diofantove Aritmetike i Konusnih preseka Apolonija iz Perge, nekoliko dela iz filozofije, a bavila se i sastavljanjem astronomskih tablica. U njene pronalaske ubrajaju se hidromer (instrument za određivanje gustine tečnosti), astrolab (instrument za određivanje geografske širine i položaja nebeskih tela. U pregledima istorije filozofije i dalje je često neopravdano zaobilaze, ali neosporno je njeno mesto u istoriji matematike kao prve žene koja je imala značajnu ulogu u razvoju ove nauke. Zajedno sa ocem Teonom pomagala je da se očuvaju neka blaga starih Grka iz oblasti matematike i astronomije.

ISTORIJSKA POZADINA

Kada je Aleksandar Veliki osvojio persijsko carstvo 332. godine pre nove ere, podigao je grad na obali Egipta, Aleksandriju. Devet godina kasnije, posle njegove smrti raspala se njegova ogromna država koju su njegove vojskovođe podelile među sobom, tako da su nastale tri imperije: Egipat, Mesopotamija i Sirija. Počela je epoha helenizma. Ptolemaj I Soter, Aleksandrov vojskovođa, pri ovoj podeli je dobio Egipat, uzeo kraljevsku titulu i odabrao Aleksandriju za svoju prestonicu.
U narednih sto godina Aleksandrija je postala najlepši grad, trgovački i duhovni centar, simbol kulture, čak i za doba rimljana.
Oduvek je bila poznata po svojim brojnim i bogatim bibliotekama, a najpoznatija je ona središnja na čijem se mestu danas nalazi nova Aleksandrjska biblioteka.
Vladavine prvih triju Ptolemaja obuhvatale su ceo jedan vek i predstavljale zlatno doba Aleksandrije. Ptolemaj I Soter (323.–285.pne) Ptolemaj II Filadelfos (285.-247.pne), Ptolemaj III Evergetes (247-222.pne). Dok su ostale države potresane građanskim borbama i ratovima je Egipat uživao sve blagodeti mira, materijalnih blagostanja i duhovnog razvitka.
Neposredna posledica Aleksandrovog pohoda bio je brži prodor grčke civilizacije u široke oblasti na Istoku. Hleniziran je Egipat, Mesopotamija i deo Indije. U gradovima, od kojih su mnogi od tih osnovani, vojska i administracija bili su u rukama grka a stanovništvo bilo je izmešano- grčko istočnjačko. Helenizam je činio suštinu gradske civilizacije. Vladari u epohi helenizma negovali su istočnjačke običaje, rešavali istočnjačke probleme vlasti, ali su podsticali grčku umetnost, literaturu i nauku.
Tako je grčka matematika bila preneta u novu sredinu. Ona je sačuvala mnoge svoje ranije osobine ali je ostao i uticaj onih zahteva administracije i astronomije koji je postavio Istok. Ta tesna povezanost grčke nauke sa Istokom bila je izuzetno plodonosna, naročito u prvim vekovima. Moguće je da je to uslovilo centralni položaj Egipta te epohe u mediteranskom svetu. Njegova nova prestonica Aleksandrija, postala je intelektualni i privredni centar helenističkog sveta, postala veza između istoka i zapada, ne samo kao pristanište u kome se ukrštala trgovina starog sveta, veći kao zborno mesto naučnika koji su našli utočište u Aleksandrijskom muzeju. Muzej je osnovao Ptolemaj I Soter, a njegov sin znatno ga je proširio i snabdeo zgradama za boravak i rad naučnika gde su se oni mogli potpuno posvetiti velikom cilju da Aleksandriju načine duhovnim središtem staroga sveta. U muzeju je Ptolemaj II Filadefos podigao i veliku aleksandrijsku biblioteku u kojoj su se prikupljala sva duhovna blaga, ne samo grčkog već i ostalih naroda. Tu je bilo oko pola miliona truba rukopisa, pločica, tablica i pergamenata. U katalogu biblioteke pribeleženo je 146 Aristotelovih spisa, takođe tu su se nalazile i pribeleške o astronomskim posmatranjima vavilonaca.
Aleksandrijski Muzej, kao skup naučnika imao je karakter današnjih Akademija nauka, a kao vaspitalište mladih zadatak današnjih univerziteta. Prvi vek aleksandrijske škole obeležen je imenima Euklida, Aristasa, Eratostena, Arhimeda i Apolonija.
Muzej je nastavio sa radom mnogo vekova. Oko 30.pne. posle Kleopatrinog samoubistvo rimsko carstvo je okupiralo Aleksandriju, ali ovaj događaj nije uništio nasleđe ovog grčkog grada, ni njegovu intelektualnu tradiciju. U godinama koje su sledile veliki grčki matematičari i astronomi su radili u Aleksandriji. Klaudije Ptolemaj je astronomska istraživanja vršio u Aleksandriji 127.-141. godine o njegovom životu se skoro ništa ne zna ali je njegovo glavno delo Almagest ostalo potpuno sačuvano. Diofant je bio aktivan oko 250.g poznat po svom delu Aritmetika, delo o rešenjima algebarskih jednačina i teoriji brojeva. Aleksandrijski astronomi koji su živeli posle Priemaja nisu bili ništa drugo do učeni komentatori njegovog dela. Među njima se ističe Papas (300.-350.) koji je takođe radio u Muzeju. Kasniji matematičar, drugi komentator, je Teon iz Aleksandrije (4.vek), on je poslednja osoba za koju se pouzdano zna da je bila povezana sa Muzejem U to vreme je zavladala hrišćanska crkva Aleksandrijom koja je pored Rima postala njen najvažniji centar. Tako je i aleksandrijski Muzej došao pod vlast crkve, a ahiepiskop aleksandrijski je razjurio njegove naučnike. Za vreme vladavine cara Justinijana Apostata (361-363) počelo je uništavanje svih tekovina helenske kulture. O tome se sa pohvalom govori u apostolovim delima gde u 19. knjizi stoji: A mnogi sabraše knjige i spališe ih pred svima, tako zdravo rastijaše reč gospodnja. U tom verskom pokretu propala je i druga aleksandrijska biblioteka, saćuvana u Separeonu. Rulja, fanatizovana od arhiepiskopa Teofila razorila ju je 342. god. rasturila i popalila njene spise. Poslednji naučnici Aleksandrije i svi oni koji su još živeli u starom grčkom duhu i obrazovanju okupili su se u domu učene Hipatije, kćerke Teona.

ŽIVOT I LEGENDA

Hipatija je rođena u Aleksandriji i tragično je stradala 415. godine. Iako nije problem odrediti mesto rođenja, istoričari nailaze na razumljive prepreke pri određivanju datuma.
Opšte prihvaćeno mišljenje je da je rođena oko 370. godine, mada mnogi autori smatraju da je umrla u šezdesetim, što bi značilo da je rođena oko 350. Kao argument za ovo mišljenje se navodi biografija Sinezisa iz Kirene, Hipatijinog učenika. Iako ni godina njegovog rođenja (370.) nije sigurna, iz njegovih pisama pouzdano saznajemo da je učio od Hipatije oko 390. godine. Pa je logičnije (A. Cammeron) da je učio od nekog starijeg, takođe, njegova pisma su puna poštovanja što ne ide uz sliku dvadesetpetogodišnje žene. Drugi autori smatraju da je rođena oko 370. što bi značilo da je imala oko 40 kada je ubijena. U prilog ovom istoričari navode da ako je Teon je rođen 335. malo je verovatno da je dobio ćerku sa petnaest godina, tako da kasniji datum Hipatijinog rođenja prihvatljiviji. (M.Deakin)..

U vreme kada je Hipatija rođena, Aleksandrija je bila kosmopolitski centar gde su se naučnici iz svih civilizacija okupljali da razmenjuju ideje. Veliki uticaj na njeno obrazovanje imao je njen otac Teon Aleksandrijski, poslednji matematičar koji je radio u Muzeju, tako da je Hipatija rasla u atmosferi učenja i istraživanja.
Teon je bio neobično liberalna osoba u vreme kada su muškarci dominirali u intelektualnom svetu, a žene imale tek nešto bolji status od robova. On je ohrabrivao svoju ćerku da razvija svoj um i pomogao joj je da postigne akademsko znanje koje ni jedna žena pre nje nije imala. Teon je nadzirao njeno obrazovanje i kao njen tutor preneo je na nju svu svoju ljubav prema matematičkoj lepoti i logici. Uz matematičku obuku Hipatija je imala i formalno obrazovanje iz umetnosti, literature, nauke i filozofije. Prema legendi Teon je bio odlučan da od nje napravi savršeno ljudsko biće, što je izuzetno, pošto su u to vreme žene nisu imale nkakva prava i smatrane su samo jednom vrstom vlasništva. Kao deo svog plana Teon je utvrdio režim fizičkih treninga za Hipatiju kako bi bio siguran da će njeno telo biti zdravo kao i njen dobro trenirani um. Takođe ju je savetovao da ne dozvoli nekom strogom religioznom sistemu da zaposedne njen život i isključi otkrivanje novih naučnih istina.
Teon joj je govorio:
Sve religije koje zovemo dogmatskima su van logike i ne bi smele biti bezrezervno prihvaćene od osoba koje drže do sebe.

Veruje se da se Hipatija nikada nije udavala, umesto toga odlučila je da posveti svoj život intelektualnom radu. Postoje dokazi da je opisivana kao fizički lepa i da je nosila dronjavi ogrtač, omiljen od strane akademaca.
Hipatija je putovala u Italiju i Atinu gde je učila u školi Plutarha mlađeg a izučavala je između ostalog i dela Plotina, osnivača neoplatonizma, i njegovog naslednika Jambliha. Kada se vratila u Aleksandriju postala je učitelj matematike i filozofije.
Studenti iz celog sveta dolazili su u Aleksandriju da čuju njena predavanja. Hipatija nije podučavala u Muzeju već je držala predavanja u svom domu koji je postao intelektualni centar gde su se učenici okupljali da diskutuju o naučnim i filozofskim pitanjima
Oko 400. god postala je upravnik neoplatonističke škole u Aleksandiji. Tamo je podučavala matematiku i filozofiju, a među njenim učenicima bilo je i dosta hrišćana. Takođe, držala je i javna predavanja o Platonovim i Aristotelovim delima i donela je matematičke i filozofske diskusije u centar grada, gdje je njeno govorništvo i produhovljena mudrost, njena mladost i neverovatna lepota, počela da privlači veliki broj učenika i poštovalaca. Nije oklevala da kaže šta misli, čak ni u prisustvu muškaraca, jer je imala veliko poverenje u sopstvene sposobnosti i inteligenciju. Iako nikada nije postala savršeno ljudsko biće kakvo je njen otac želeo, bila je svestrani i harizmatični učitelj, omiljena kod učenika i poštovana u intelektualnoj zajednici. Pripisuje joj se rečenica:
Sačuvaj svoje pravo da misliš, jer bolje je i misliti pogrešno nego ne misliti uopšte

ISTORIJSKI PODACI

Činjenica je, da je detektivski posao potreban da bi se ocenilo na čemu je Hipatija radila i o tome istoričari još raspravljaju i istražuju mogućnosti. Zna se da je kao i Teon pisala komentare.
Primarna uloga komentara je da učenicima objasni i približi tekst, međutim uloga tumačenja u očuvanju starih tekstova je velika, ovi tekstovi su napisani na krhkom papirusu,. vekovima ratovi, nemiri i veliko interesovanje za nauku stvorili su loše uslove za očuvanje originalnih tekstova. Kopije kopija su uspele da spasu centre kulture kao što su Konstantinopolj i Bagdad. Arapski naučnici preveli su radove starih Grka, napisali njihova tumačenja i proizveli originalnu matematiku u grčkoj tradiciji kao takvoj. Neki stari radovi su poznati danas samo zahvaljujući arapskim kopijama, ostali sadrže grčku tradiciju sa kasnijim tumačenjima ili su sa grčkog prevedeni na latinski.
Teon je radio u Aleksandriji kao učitelj matematike i astronomije. Iz njegovih zapisa saznajemo da je uočio dve eklipse sunca u junu 364. i meseca u novembru 364. Prema Sudi, Teon je živeo u vreme vladavine Teodosija I (379. -395.) i bio je član Muzeja, na osnovu ovih podataka smatra se da je živeo od 335.-405. Teon je poznat po komentarima na Almagest i druga Ptolemajeva astronomska dela i izdanja Euklidovih Elemenata, kao i komentere na Optike i Podatak. Komentare je pisao za svoje učenike, a među komentarima se mogu naći i beleške učenika zapisane na njegovim predavanjima. Za Teonovo izdanje Euklidovih Elemenata se veruje da je pisano uz Hipatijino asistiranje, i to je bio jedini poznat sačuvani grčki tekst Elemenata, dok u 19. veku nije otkriven još jedan u Vatikanu, pa se mogu videti izmene koje je Teon napravio.

Jedan od dokaza o Hipatijinom matematičkom radu je u uvodu Teonovog komentara na Ptolemajevu Knjigu III Almagest: “Izdanje koje je pripremljeno od filozofa, moje ćerke Hipatije“.

Drugi direktni stari izveštaj o Hipatijinoj matematici je Suda Leksikon, enciklopedija iz desetog veka, uređena po alfabetu, koja uključuje i (neobično dug) članak o Hipatiji koji je u nekim delovima kontradiktoran, takođe postoje pravopisne i gramatičke greške, zbog čega se dosta raspravlja o tome na šta se tačno mislilo, mnogi autori [Deakin] smatraju da neki delovi nedostaju s obzirom na to da poslednja dva paragrafa nemaju nikakve veze sa njom.
U prvom pasusu se pominje – Hipatija, ćerka Teona, geometra i filozofa u Aleksadriji, bila je i sama dobro poznati filozof. Ona je bila žena Isoidora, i bila je na vrhuncu za vreme vladavine Arkadiusa.
Ovde istoričari veruju da postoji greška jer datumi se jednostavno ne poklapaju jedini Aleksandrijski fillozof zvani Isidor o kome postoje podaci rođen je 35 godina posle njene smrti.
Dalje, u zapisu u Sudi – Autor komentara na dela Diofanta, takođe je napisala Astronomski kanon i komentare na Konike Apolonija.

Sokrat Sholastik je crkveni istoričar iz petog veka, u svom delu Crkvena istorija, u izveštaju o Hipatijinoj smrti govori o njenom karakteru, učenju i visokim dostignućima u nauci i filozofiji – u čemu je nadmašila sve ostale filozofe svog vremena.

Pisma Sinezisa iz Kirene, Hipatijinog učenika, su verovatno najpouzdaniji dokaz koji svedoči o njenim predavanjima i povezuju je sa naučnim instrumentima – astrolabom i hidroskopom. Sinezis (370-413) je bio neoplatonista koji je kasnije postao biskup Ptolemaja. On nije bio matematičar, tako da njegova pisma ne daju značajne informacije o njenoj matematičkoj aktivnosti ali on opisuje Hipatiju kao najvećeg svetskog duboko poštovanog filizofa, a sva svoja pisma upićena njoj adresirao je sa Filozofu

FILOZOFIJA

Neoplatonizam je progresivna filozofija i ne očekuje da postane krajnje stanje za ljude čiji su umovi ograničeni. Život je razotkrivanje i što dalje putujemo više istine shvatamo. Razumevanje stvari koje su pred nama je najbolja priprema za saznavanje onih iza.
Hipatija

Filozofija koju je Hipatija izlagala poznata je kao neoplatonizam. Neoplatonizam je moderan izraz za školu religiozne i mistične filozofije koju je Plotin osnovao u 3. veku, a bazirana je na učenjima Platona i ranih Platonista. Neoplatonisti su sebe smatrali jednostavno platonistima .
U filozofiji, neoplatonizam nam pokazuje koliko je već izražen uticaj hrišćanske religije na mišljenje. Tragom Platonovih ideja, ali više blizu verskom zanosu nego težnji ka racionalnom znanju i mudrosti, Plotin govori o Jednom i ekstazi. Smatra da je to Jedno uzrok i izvor svega postojećeg, nešto nedeljivo i nepromenljivo. Sve ostalo, pa i sam um, može biti viđeno tek kao deo puta ka Jednom. To večno i jedino što je iznad nas ne može se spoznati, već mu se možemo samo približiti kroz ekstazu. Osnovne elemente Plotinovog učenja kasnije će koristiti hrišćanski mističari, više nego oni glavni predstavnici sholastike.
Neoplatonistističke škole, a takvu jednu u Aleksandriji je vodila i Hipatija, ipak ne slede samo Plotina, već koriste sva do tada poznata filozofska dela. Kada je Hipatija u pitanju, treba imati na umu da je ona i naučnica, i da je to bitno uticalo na sadržaj njenih predavanja
U svojim pismima Sinezis karakteriše teme Hipatijinih predavanja, ne kao mističnu, neoplatonisičku metafizičku filozofiju već kao matematičku. Neki autori je ne smatraju neoplatonistom već tzv. prirodnim filozofom (što bi u antičko vreme bio izraz za naučnika) koja je u ono vreme predavla o Platonu i Aristotelu

MATEMATIKA

Da je Hipatija bila matematičar je van svake sumnje. Iako nemamo niti dokaze o njenim konkretnim podvizima u matematici, ni rukopise koji su zaista njeni, njena reputacija kao vodećeg matematičara i filozofa je potvrđena u starim rukopisima. Prema Sudi pisala je komentere na Apolonijeve Konike, Astronomski Kanon i Diofantovu Aritmetiku.

APOLONIJEVE KONIKE

Apolonije (3. vek pne) je rođen u Pergi, u Pamfiliji na jugu Male Azije. Ono što se zna o njegovom životu su samo pretpostavke. Dobio je ime po helenskom bogu Sunca Apolonu. On je antički helenski matematičar i astronom, poznati naučnik aleksandrijskog Muzeja koga su iz poštovanja zvali Veliki geometar. Apolonije počinje školovanje u Efesu kod Eudema Pergamskog, kome je posvetio prve dve knjige svojih Konika. Kasnije da školovanje nastavi u Aleksandriji gde uči od Euklidovih naslednika.
Njegovo najznačajnije delo Konike su najvažnije od njegovih sačuvanih radova, delo se sastoji se od 8 knjiga sa oko 400 stavova, gde je uneo dotadašnje znanje o tom predmetu kao i svoja otkrića, izazvalo je divljenje savremenika i kasnijih naučnika. Njegov rad iz oblasti konusa je težak i obiman, uveo je nazive elipsa, parabola i hiperbola koje mi danas koristimo. Govorilo se da se nema više šta dodati teoriji konusnih preseka
Od 8 knjiga samo prve četiri knjige Apolonijevih Konika sačuvane su na grčkom jeziku zahvaljujući tome što je samo njih, po svemu sudeći zato što su lakše razumljive, komentarisao Eutokije u petom veku nove ere, ostale tri su sačuvane samo u arapskom prevodu
Preostala je izgubljena pa se pretpostavlja da je Hipatijin komentar (osim ako nije izgubljen Eutokijev rad). Upotreba konusa u astronomiji i Apolonijeva veza sa Aleksandrijom su argument Hipatijinog učešća u komenarima o konusima

ASTRONOMSKI KANON

Klaudije Ptolemaj (87.–168.) je bio jedan od najuticajnijih grčkih astronoma i geografa svog vremena, živeo je oko polovine drugog veka. Astronomska istraživanja je vršio Aleksandriji (127.-141.) O njegovom životu znamo vrlo malo, ali je njegovo glavno delo Veliki zbornik astronomije, ili Velika Sintaksa, koje je kasnije nazvano Almagest ostalo potpuno sačuvano, i u tom pogledu Ptolemaj stoji u zavidnom položaju iznad svih ostalih asronoma starog veka. Almagest je sistematski skup celokupnog celokupnog astronomskog znanja završnog aleksandrijskog perioda, zbornik u punom smislu reči. Delo se sastoji iz dve sveske i trinaest knjiga.
Prva knjiga je uvodna sa trigonometrijskim tablicama, druga je posvećena matematičkoj geografiji i merenju vremena, treća se bavi kretanjem sunca, četvrta i peta kretanjem meseca, u petoj knjizi opisana je i konstrukcija astronomskih instrumenata koja se od Herona na dalje vrlo usavršavala, a šesta pomračenjima sunca i meseca. U sedmoj knjizi opisana je temeljno pojava precesije, i sadrži katalog zvezda nekretnica. Ostali deo zbornika posvećen je teoriji kretanja planeta, gde se koristi Apolonijevom teorijom epicikala. U Almagestu je Ptolemaj, oslanjajući se na Hiparha zauzeo geocentrično stanovište
Teon je pisao komentare na prvu i drugu knjigu Almagesta, a u uvodu treće knjige stoji: Izdanje priprenljeno od filozofa, moje ćerke Hipatije. O ovome se vode razne polemike, neki istoričari smatraju da je ona originalni autor komentara, dok drugi misle da je samo pomagala Teonu a da se zapis u Sudi odnosi na kolekciju astronomskih tablica.
.

DIOFANTOVA ARITMETIKA

Diofant je učio u Aleksandriji u 3. ili 4. veku, poznat je kao otac algebre. Skoro ništa nije poznato o njegovom životu i postoji mnogo rasprava o datumu njegovog rođenja. Najviše detalja o njegovom životu (a oni mogu biti potpuno izmišljeni) dolaze iz Grčke Antologije Metrodorusa iz 500. godine. Njegovo glavno delo Aritmetika sastojalo se iz 13 knjiga, u tom delu Diofant se znatno približio našoj algebri. Rešava algebarske jednačine prvog, drugog pa i trećeg stepena pomoću izvesne simbolike koja potseća na današnju .
Samo 6 od originalnih 13 knjiga je sačuvano i pretpostavlja se da su ostale izgubljene ubrzo počto su i napisane. Taneri sugeriše da da svi postojeći rukopisi, prvih 6 knjiga, dolaze iz jednog izvora tj. Hipatijinih komentara, pretpostavlja se da su knjige 7-13 izgubljene jer Hipatijini komentari njih ne uključuju, kao što Eutokijevi komentari postoje samo za prve 4 knjige Konika. Osnova za ovu hipotezu je zapis u Sudi kao i Pselovo pismo iz 11. veka o Diofantu, Anatoliju i egipatskoj metodi arirmetičkog računanja, gde u nekim Diofantovim rukopisima postoje komentari za koje se smatra da potiču od Hipatije. [Heat] Komentatori su često dodavali objašnjenja radi lakšeg razumevanja, pa se smatra da su 2 studentske vežbe na početku 2. knjige Hipatijin rad. U ovim vežbama traži se rešenje sistema jednačina
, gde su a i b poznati.

Sledeća je naći rešenje sistema jednačina
, gde su a,b,m poznati

Rešenje prvog sistema , gde su a i b poznati.
povlači predstavljanje nepoznatih x i y preko jedne promenljive pri čemu se pretpostavlja da je jedna x veća, a y manja od polovine razlike x i y

Ono što povezuje ovaj problem i Hipatiju je rečenica u originalnom grčkom tekstu koja je identična sa onom u Euklidovim Podatku, koje je Teon pisao. [Deakin]

ARHIMEDOVO MERENJE KRUGA

Arhimed je rođen u Sirakuzi na Siciliji oko 287. pne. Njegov je otac bio Fidija, astronom i matematičar. Učio je u Aleksandriji, a kasnije se vratio na Siciliju gde je nastavio sa svojim radom. Celim nizom svojih otkrića otvorio je nauci nove oblasti. Ubijen je 212. kada su rimski vojnici osvajali Sirakuzu. Sačuvani su njegovi spisi O ravanskom ekvilibrijumu, Kvadratura parabole, O sferi i cilindru, O spiralama, O konoidama i sferoidima, O plutajućim telima, Merenje kruga, Prebrojavanje zrna peska i Metoda. Pravo je čudo da je Arhimedovo delo sačuvano u ovoj meri budući da je Eutokije komentarisao samo tri O sferi i cilindru, Merenje kruga i Ravanski ekvilibrijum.
Spis Merenje kruga je pronađen u dve kopije arapskoj i u grčkoj. Arapski rukopis sadrži dodatno objašnjenje kako može napisati samo učeni nastavnik. Pošto je Hipatija poznata kao komentator i odličan nastavnik moguće je da je ona jedan od učenjaka koji su pomogli u očuvanju ovog rada .
Vilbur Knor, matematički istoričar identifikovao je određen stil pisanja koji on pripisuje Hipatiji. On je naučio nove jezike da bi mogao da analizira različite verzije Arhimedovog spisa Merenje kruga na herbrejskom, arapskom, latinskom, grčkom. Mada nema istorijske evidencije o postojanju Hipatijinih komentara o Arhimedovom radu, Knor predlaže da njen uticaj može biti pronađen tamo. Kako se istraživanja drevnih tekstova nastavljaju moguće je da ćemo vremenom o tome i više saznati.

ASTROLAB

Pismo De Dono Astrolabii ili O astrolabu upućeno Pilamenesu, vojskovođi koga je Sinezis upoznao u Kostantinopolju je kratak esej u kome Sinezis poklanja astrolab

– Zato vam nudim poklon, najprikladniji od mene da dam i za vas da primite. To je moj pronalazak u čemu je i ona moj poštovani učitelj imala udela, ..

Astrolab je astronomski instrument koji je nastao još u antičko doba. Korišćen je više od 2000 godina u svrhe određivanja vidljivog dela neba, određivanja vremena, bio je neprocenjiva pomoć pri izradi horoskopa. Baziran je na stereografskoj projekciji kojom se još tada bavio Hiparh.
Hiparh se smatra najvećim astronomskim promatračem, a po nekima i najvećim antičkim astronomom. Sprovodio je sistematična posmatranja nebeskih tela uz veliku matematičku analizu. Bio je prvi Grk koji je razvio kvantitativne i pouzdane modele kretanja sunca i meseca koristieći znanja koja su vekovima skupljali Halidejci. Prvi je sastavio trigonometrijske tablice koje su mu omogućavale rešavanje svakog trougla. On je izradio katalog zvezda kojima je merio koordinate, a i izvršio je podelu po sjaju na šest veličina. Trajanje godine je odredio sa tačnošću od šest minuta. Otkrio je precesiju za koju danas znamo da predstavlja promenu smera Zemljine ose. Hiparh je bio prvi koji je pokazao da je stereografska projekcija konformalna i da transformiše krugove na sferi koji ne prolaze središtem projekcije na krugove na ravni. To je bila osnova konstrukcije astrolaba
Klaudije Ptolomej u svom delu Planisfera izveo teoriju o stereografskoj projekciji oslanjajući se na Hiparhov rad. Postoje navodi u Ptolemajevom delu koji bi se mogli opravdano odnositi na instrument koji danas nazivamo astrolab, mada se ne zna da li je Ptolomaj zaista razvio ovaj uređaj
Niko ne zna tačno kada je stereografska projekcija postala instrument koji nazivamo astrolab. Prema Sudi Teon je pisao o astrolabu, ovaj rad je danas izgubljen, a takođe pisao je i komentare na Ptolemajeva dela, pa se pretpostavlja da je teorija o astrolabu potekla od Ptolemaja, preko Teona došla do Hipatije, koja je takođe bila upoznata sa Ptolemajevim radom, a ona je svoje znanje prenela Sinezisu, i pomogla mu u konstrukciji ovog instrumenta. [Deakin][

HIDROSKOP

Sinezisovo pismo br 15. počinje – ja sam zle sreće i treba mi hidroskop.. Zatim traži od Hipatije da mu napravi jedan uz detaljna uputstva. Opšta pretpostavka je da je bio bolestan. Termin hidroskop predstavlja klepsidru ili vodeni sat (naprava za merenje vremena uz pomoć protoka vode, obično kroz uzani otvor), ali pošto izgleda neprikladno u ovom prevodu, pretpostavka je da je Sinezis zapravo mislio na hidrometar (aerometar)
Aerometar je instrument kojim se određuje gustina tečnosti. Konstrukcija aerometra je zasnovana na zakonima ravnoteže u hidroststici. To je staklena cev proširena u osnovi, u prošireni deo se stavi olovna sačma ili živa, što omogućava aerometru da vertikalno plovi u tečnosti. Gornji, uži deo aerometra sadrži skalu, obeleženu jedinicama za gustinu.
Pretpostavlja se da je Sinezis hteo da nekako izmeri lek koji je uzimao (ili što je manje verovatno salinitet pijaće vode)

SMRT

Najbolje zabeležen događaj u Hipatijinom životu je definitivno njena tragična smrt i način na koji je do toga došlo.
Hipatija je živela u vreme konflikta između pagana i hrišćana, koji su zahtevali uništenje paganizma. Ona je simbolizovala učenje i nauku koju su rani hrišćani identifikovali sa paganizmom. Iako pagan bila je poštovana od mnogih hrišćana, bila je uzvišena po nekoliko kasnijih hrišćanskih autora kao simbol vrlina, čestitosi i nevinosti.
Sokrat Sholastik u Crkvenoj istoriji opisije je kao ženu koj je napravila takva dostignuća u literturi i nauci, da je nadmašla sve ostale filozofe svog vremena. Takođe, među njenim učenicima u Aleksandriji bilo je mnogo hrićana, najpoznatiji je Sinezis koji je kasnije postao biskup. Iz njegovih pisama se može videti da je bio ispunjen poštovanjem i divljenjem prema njenom učenju i naučnim sposobnostima
391.god. Teodosije I je objavio proglas o zabrani različitih aspekata paganskih obožavanja, usled čega su se hrišćani širom rimskog carstva udružili da unište paganska mesta obožavanja ili ih pretvore u hrišćanska.
Iste godine Teofil, patrijarh Aleksandrije uništio je neke paganske hramove, koji su uključivali i Separeum (hram Separisu). Prema legendi, Arhimedove spise spasila je i donela svome domu učena Hipatija.
412. godine patrijarh postaje Ćiril, koji će kasnije biti proglašen i svecem, premda istoričari i biogafi nemaju nimalo povoljno mišljenje o njemu kao ličnosti i njegovim postupcima. U ovom gradu rimski guverner je Orest, on i Ćiril su postali politički rivali kako se u ovo vreme vodila oštra politička borba između crkve i rimske vlasti za uticaj u državi. Hipatija je bila Orestova prijateljica, što je zajedno sa predrasudama protiv njenog filozofskog učenja koje su hrišćani smatrali paganskim dovelo do njene brutalne smrti nekoliko godina kasnije

Teorije o poreklu organizovanog nasilja koje je okončalo Hipatijin život potiču od lokalnog, spontanog hrišćanskog ustanka koje je dopustio hrišćanski patrijarh Aleksandrijski Ćirilo zbog konflikta sa gradskim guvernerom Orestom, pa do zavere samog cara, do razuzdane grupe civila „seljačkog sloja“ (vojnici nikada nisu bili pominjani ) sastavljene od hrišćana i nehrišćana pod vodstvom čoveka koga su zvali Petar Čitač. Po istorijskim dokumentima, Ćiril nije bio prisutan tokom ovog zločina, ali mnogi su u to doba verovalii da je on svakako uticao na ovaj događaj ili ga čak naredio. Kao osoba od znanja i filozof sa velikim krugom učenika Hipatija je predstavlja pretnju tadašnjim vernicima – zelotima. Drugi tvrdite da se ona zapravo našla u središtu poličke borbe za vlast između Ćirila i Oresta, te da je to bilo presudno za njeno pogubljenje. Šta god da je bio razlog za ovakvo ubistvo ugledne obrazovane aleksandrijske građanke, nad tim su bili zgroženi mnogi njeni savremenici

Sokrat opisuje njenu smrt u Crkvenoj istoriji gde govori o tome da je bila žrtva političke ljubomore. Imala je veliki broj razgovora sa Orestesom pa je bila oklevetana među hrišćanskim narodom kako je ona sprečila pomirenje između biskupa i Oresta. Grupa zilota prdvođena Petrom čekala su u zasedi njen povratak kući. Kada je stigla odvukli su je iz kočije u crkvu zvanu Cezarion gde su je skinuli i ubili crepom . Pošto su iskidali njeno telo u delove uzeli su njene udove, odneli u mesto zvano Cinaron i tamo ih spalili. Sve ovo se dogodilo u martu 415. u vreme posta. i donelo je veliku sramotu ne samo Ćirilu, nego i celoj aleksandrijskoj crkvi.

Džon Biskup autor iz 7. veka, opisuje je kao vešticu: U to vreme u Aleksandriji se pojavila žena filozof i paganin zvana Hipatija, koja je bila posvećena magiji, astrolabu i muzičkim instrumentima i koja je uspela da prevari mnoge ljude satanističkim lukavstvom. Svojom magijom je uspela da prevari i gradskog guvernera da više ne posećuje crkvu što mu je bio običaj. Pa je veliki broj vernika pod vodstvom Petra počeo da traži ženu paganina koja je svojom čarolijom prevarila ljude i gradskog guvernera. Saznavši mesto gde se nalazi otišli su po nju i ovukli je u veliku crkvu zvanu Cezarion. Potom su joj iskidali odeću i vukli je kroz gradske ulice sve dok nije umrla. Zatim su je odneli je do mesta zvanog Cinaron, gde su je spalili. Narod se potom okupio oko patrijarha Ćirila kojeg su nazvali ‘novi Teofil’ jer je uništio poslednjeg preostalog gradskog idola.

Katolička enciklopedija govori kako je u jednoj od pobuna 422 god. guverner Kalist ubijen a u drugoj je ubijena žena filozof Hipatija, visoko poštovani učitelj neoplatonizma. Bila je prijatelj Oresta a mnogi su verovali da je sprečila izmirenje guvernera i patrijarha. Rulja vođena Petrom odvukla ju je u crkvu gde je brutalno ubijena. Ovi događaji doneli su veliku sramotu Aleksandrijskoj crkvi i biskupu.

Gibon: Žamor se širio među hrišćanima da je ćerka Teona bila jedina prepreka pomirenju perfekta i ariepiskopa; i ta prepreka je brzo uklonjena. Na taj fatalni dan, u vreme uskršnjeg posta, Hipatija je bila istrgnuta iz svojih kočija, potpuno razgolićena, odvučena u crkvu i nehumano iskasapljena rukama Petra Lektora i grupe okrutnih i neumoljivih fanatika, meso joj je bilo skinuto sa kostiju pomoću oštrih ljuštura školjki, a njeni viseći udovi su bašeni u plamen. Napredak istrage i kazne je zaustavljen blagovremenim poklonima; ali ubistvo Hipatije je utisnuto kao neizbrisiva mrlja karaktera i religije Ćirila Aleksandrijskog

Posle Hipatijine smrti mnogi studenti su. se odselili u Atinu i imali udela u Atinskoj školi, koja je 420. stekla priličan ugled u matematici. Neoplatonistička škola u Aleksandriji nastavila je sa radom do invazije Arapa 642. Knjige iz aleksandrijske biblioteke su kasnije korišćene kao gorivo za gradska kupatila. Hipatijini radovi su najverovatnije bili među njima
Hipatija je bila ne samo jedna od poslednjih neopolatonista, nego i neoplatonista i filozofa uopšte. Mereno istorijskim hodom, ne baš dugo posle toga, tačnije 529. godine car Justinijan je naredito zatvaranje svih filozofskih škola i time je i zvanično otpočelo vreme srednjeg veka kada je crkva u potpunosti odlučivala i o državi i o društvu, a religija i vera uticalii na život pojedinca. Neki su u Hipatijinom pogubljenu videli i početak lova na veštice, koje će inkvizicija mnogo kasnije tako revnosno sprovoditi osuđujući na smrt neke od najboljih evropskih umova, samo zato što su se usudili da pokažu želje za novim znanjima.

Pripisuju joj i sledeće reči:
Najgora stvar je predstavljati predrasude kao istinu. Bajke treba predavati kao bajke, mitove kao mitove, a čuda kao poetske iluzije. Predavati predrasude kao istine je najgora moguća stvar. Dečji duh ih prihvata i veruje u njih i samo ih se uz veliki bol može osloboditi u kasnijim godinama. Ustvari, čovek će se za predrasude boriti isto tako odlučno kao za živu istinu- čak i više od toga, jer su predrasude tako neopipljive da ih ne možete shvatiti da biste ih odbacili, dok istina zavisi od tačke gledišta i zato je promenljiva.

KAKO JE IZGLEDALA

Zanimljivo je videti i podatke o načinu na koji je predstavljana Hipatija. Prva slika je portret koji je najšeće korišćen kao ilustracija uz Hipatijinu biografiju, ovaj crtež je nastao tek mnogo vekova posle. Pojavio se u jednim njujorškim novinama 1908. godine i smatra se da je autor Antonio Nikolo Gasparo Jakobsen.
Druga slika nastala je u 19. veku, tačnije 1855. godine u Engleskoj. Čarls Vilijam Mičel najpoznatiji je upravo prema slici na kojoj je predstavio nagu Hipatiju u crkvi pred sam čas smrti. Ova slika je impresionirala drugog engleskog umjetnika – pisca Čarlsa Kingslija koji je autor romana Hipatija, novi neprijatelji sa starim licem. Jedan od istraživača Hipatijinog života i dela, naglasiće da je ovo bio još jedan od načina da se dalje širi legenda o Hipatiji ne samo kao izuzetno pametnoj, nego i veoma lepoj ženi.

Treći portret je deo daleko poznatije slike pod nazivom Atinska škola, koju je 1511. godine načinio italijanski renesansni slikar Rafael. U centralnom delu slike, koji je poznat mnogima zbog brojnih reprodukcija ne samo u filozofskim knjiga, jesu Platon i Aristotel, a okružuju ih najpoznatiji antički filozofi. Među onima koji su proučavali sve predstavljene likove u Atinskoj školi postoji spor oko toga da li je ženski lik smešten na levoj strani Hipatija, Frančesko Marija dela Rovere ili Rafaelova ljubavnica Margarita.
Ne postoje nikakve istorijske činjenice o Hipatijinoj spiljašnjosti, nema sačuvanih crteža ni statua. Ono što znamo o Hipatiji je jako malo, a opet ne možemo a da ne budemo impresionirani opsegom njenog znanja i stručnosti. Pisala je radove iz algebre, geometrije i astronomije, znala da napravi astrolab i hidroskop, i bavila se filozofijom. Štaviše, u vreme u vreme njene smrti (pod predpostavkom da je Teon umro 405.), bila je najveći matematičar u grčko-rimskom svetu.
Iako ne može da se uporedi po originalnosti sa matematičarma na čije je radove pisala tumačenja, njena reputacija kao učitelja i naučnika kao istraživača i analitičara starih tekstova je osigurana.

Преузето са сајта Математичког факултета у Београду

Нов правилник о оцењивању ученика

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА  ПО НОВОМ ПРАВИЛНИКУ О ОЦЕЊИВАЊУ  од 01.10.2015.

Оцену ОДЛИЧАН (5) добија ученик који је у стању да

1)примењује знања,укључујући и методолошка,у сложеним и непознатим ситуацијама,самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене садржинске целине и информације,процењује вредност теорија,идеја и ставова

2)бира,повезује и вреднује различите врсте и изворе података

3)формулише претпоставке,проверава их и аргументује решења,ставове и одлуке

4)решава проблеме који имају и више решења,вреднује и образлаже решења и примењене поступке

5)изражава се на различите начине(усмено,писано,графички) укључујући и коришћење информационих технологија

6)континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу учења,уважава препоруке за напредовање и реализује их

Оцену ВРЛО ДОБАР(4) добија ученик који је у стању да

1)логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине и информације

2)повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама из живота

3)пореди и разврстава различите врсте података према више критеријума истовремено

4)заузима ставове на основу сопствених тумачења и аргумената

5)уме да нализира проблем,изврши избор одговарајуће процедуре и поступака у решавању нових проблемских ситуација

6) изражава се на различите начине(усмено,писано,графички) укључујући и коришћење информационих технологија

7) континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу учења,уважава препоруке за напредовање и углавном их  реализује

Оцену ДОБАР(3) добија ученик који је у стању да

1)разуме  и самостално објашњава основне појмове и везе између њих

2)разврстава различите врсте података у основне категорије према задатом ркитеријуму

3)уме да формулише своје ставове ,процене и одлуке и објасни наћин како је дошао до њих

4)бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских ситуација у познатом контексту

5)уме јасно да искаже одређени садржај у складу са  захтевом и на одговарајући начин(усмено,писано,графички) укључујући и коришћење информационих технологија

6)показује заинтересованост за сопствени процес учења,уважава препоруке  за напредовање и делимично их реализује

Оцену ДОВОЉАН (2)  добија ученик који је у стању да

1)познаје и разуме кључне појмове и информације и повезује их на основу задатог критеријума

2)усвојио одговарајућу терминологију

3)закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретним примером

4)способан да  се определи и искаже свој став

5)примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању једноставнијих проблемских ситуација у познатом контексту

6)уме јасно  да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја ,држећи се основног захтева и на одговарајући начин (усмено,писано,графички) укључујући и коришћење информационих технологија

7)повремено показује заинтересованост за сопствени процес  учења ,а препоруке за напредовање реализује уз стално праћење

Оцену НЕДОВОЉАН (1) добија ученик који не испуњава критеријуме за оцену довољан (2) и не показује заинтересованост за сопствени процес учења,нити напредак